28.02.11

KEELEKÜMBLUSPROGRAMMI KOOLITUSED KOOLIDELEKeelekümblusprogrammi koolitusinfo 2011 ja õppekavade tutvustused.


Aastad 2010 ja 2011 tähtsustavad keelekümblusprogrammis kvaliteeti.

2011. aasta tähendab keelekümblusprogrammi koolitustegevustes eelkõige uuendatud õppekavade rakendamist koolitustel, et toetada koole õpetaja enesearenguks võimaluste pakkumisega.

Keelekümblusprogrammi koolituste väärtused

• õppida uusi tööviise ja metoodikaid, neid läbi proovida;

• saada kindlustunnet eesmärkide ja tegevuste valikul tunniks või pikemaks ajavahemikuks;

• tutvuda õppematerjalidega ja nende edasiarendamise ja rakendamise võimalustega;

• võimalust elustada ja meelde tuletada õpitut ja selle rakendamise kogemusi;

• suhelda keelekümblusvõrgustikku kuuluvate kolleegidega teistest koolidest;

• mõista tagasiside ja eneseanalüüsi olulisust kvaliteedi tagamisel.


Keelekümblusprogrammi koolituste kulud katab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed Haridus- ja Teadusministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel. Kulud transpordile on osaleja kanda.

Teises keeles õppimise, LAK-õppe kuu  Aeg: 10. märts – 20. aprill 2011

"Lõimitud aine- ja keeleõpe kui koolikultuuri rikastaja"

Koostöös LAK-õppe võrgustiku ja teiste partneritega korraldab Keelekümblusprogramm 2011. aasta märtsi- ja aprillikuus teises keeles õppimist, LAK-õpet üleriigiliselt tähtsustavaid päevi, mille korraldamiseks oma asutuses on üleskutse kõigile haridusasutustele. Registreerige palun oma üritused hiljemalt 20. märtsil siin.

LAK-õppe kuu tegevustega osas saate tutvuda ja osalemiseks infot 2011. aasta LAK-õppe kuu üritused: http://www.meis.ee/


1. Keelekümbluse ABC

Sihtrühm: koolijuhid, õppealajuhatajad, keelekümbluskoordinaatorid ja õpetajad, kes alustavad tööd

keelekümblusprogrammis või kes pole varem keelekümbluskoolitustel osalenud

Maht: 28 kontaktundi, 1 kodutöö

Aeg: 24.–25. august ja 16.-17.september 2011.

Õppekava juht: Silja Risti: siljaristi@hotmail.com

Koht: Tallinn

• Õppija on saanud ülevaate keelekümblusprogrammi teoreetilistest lähtekohtadest, õppekeskkonna kujundamisest ja metoodilistest võtetest

• Õppija mõistab positiivset konstruktiivset tagasisidet kui õpilase arengut toetavat vahendit

• Õppija on kogenud koostöist õppimist2. Seitse päeva koostöist kümblust

Keelekümblusprogrammi metoodika põhikoolitus, 2 rühma: Tallinn ja Narva

Sihtrühm: keelekümblusklassides töötavad õpetajad, kes tahavad kogeda koostööd erinevates kooliastmetes ja

erinevaid aineid õpetavate õpetajatega

Õppekava juht Anne Kloren;

Maht: 49 kontakttundi, 2 kodutööd

1. sessioon: 16.-18. august kahele rühmale Nelijärvel koos.

I rühm: eesti keelne; Anne Kloren anne.kloren@jyri.edu.ee

2.ja 3. sessioon: 23.-24. september; 11.-12. november.

Koht: Jüri Gümnaasium

II rühm: vene keelne rühm; Anna Sele; anni.sele@gmail.com (eesti keeles vene keelse toega)

2.ja 3. sessioon:30.sept-1.okt; 11.-12.november

Koht: Jõhvi Vene Gümnaasium

• Õppija on kogemusõppe kaudu saanud teadmised keelekümblusprogrammi metoodilistest võtetest

• Õppija teab integreeritud õppetöö korraldamise põhimõtteid ja praktilisi võtteid

• Õppija mõistab õpetaja rolli koostöö suunajana ja partnerina

• Õppija on kogenud võimalust teha valikuid ja langetada otsuseid õppeülesannete täitmisel

• Õppijal on erinevaid näiteid sama meetodi kasutamiseks erinevates ainetes, erinevates kooliastmetes

• Õppija mõistab, et kujundava hindamise ja arengut reflekteeriva vahendina saab kasutada õpimappi3. Õpetaja kolm kübarat: aine, keel ja õpioskused

Sihtrühm: keelekümblusklassides töötavad aineõpetajad, kes soovivad tuge õpioskuste ja keeleoskuse arendajana

Maht: 28 kontakttundi, 1 kodutöö

Aeg 13.-14.aprill; 13.-14.mai; jätkukoolitus 7.-8.oktoober 2011.

Õppekava juht: Anu Parts; anu.parts@gmail.com

Koht: Tallinn

• Õppijal on ülevaade lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtetest

• Õppija on rakendanud meetodeid ja võtteid, mis toetavad õppima õppimist

• Õppija oskab oma aine teemade käsitlemist siduda keeleõppega

• Õppija saab aru õpitulemuste seostest õppekeskkonna turvalisusega

• Õppija on saanud näiteid õppematerjali kasutamise erinevatest võimalustest

• Õppija on analüüsinud läbi praktilise tegevuse õppeülesannete rolli õpilase õpimotivatsiooni hoidmisel ja tõstmisel4. Kiiremini, kõrgemale, kaugemale – draama aktiivõppe võttena


Sihtrühm: keelekümblusklassides töötavad õpetajad, kes soovivad muuta õppetöö vaheldusrikkaks

Maht: 28 kontakttundi, 1 kodutöö

Aeg: 1.-2.aprill ja 6.-7.mai 2011. Jätkukoolitus 25.-26.november 2011.

Õppekava juht: Anna Sele anni.sele@gmail.com

Koht: Tallinn

• Õppija teab teadmiste ja oskuste omandamise ja kinnistamise võimalusi draamaõppe kaudu.

• Õppija oskab näha draama kui metoodilise võtte olulisust kirjaliku ja suulise kõne arendamisel suhtlussituatsioone ja teisi keelekasutuse stimulatsioone kasutades.

• Õppija teab ja oskab tundides loovalt rakendada kehakeelt ja liikumist, seda mõtestada.

• Õppija on saanud osaleda protsessis, kus draamakäsitlus on arendatud aineteüleseks projektiks5. Toetav vahetu tagasiside, 5 minuti vaatluse meetod

Sihtrühm: haridusasutuste juhid, õppealajuhatajad, programmi koordinaatorid, nõustajad, koolitajad, Kov jt.

Maht: 24 kontakttundi, 16 tundi iseseisvat tööd

1. Tallinna rühm on komplekteerunud.

Aeg: 11.veebruar, 25.veebruar, 4.märts ja 1.aprill 2011.

Kontaktisik: Anne Pipar

2. Narva rühm avatakse selle komplekteerumisel (alates 6 osalejat)

Aeg:28.september, 19.oktoober, 9.november,30.november 2011.

Kontaktisik: Krista Juhkov: oppeala@nvrk.edu.ee

• Õppija on tutvunud keelekümblusmetoodika alustega

• Õppijal on ülevaade kollegiaalsest juhtimisest kui organisatsiooni kultuuri näitajat

• Õppijal on teave tunnivaatluslehe rakendamise võimalustest

• Õppija teab järelvestluse olulisust õpetaja arengu toetamisel, tunneb reflektiivse küsimuse moodustamise strateegiat ja rolli


Koolitustele eelregistreerimine:

Ühest koolist samale koolitusele on võimalik registreerida kuni 3 õpetajat. Rühmas on kuni 20 osalejat.

Palun saata osalejate andmed (vt. tabel) 11. märtsiks koolituse õppekava juhile või küsimuste korral pöörduda: aadressil maire@meis.ee. Koolituse täpse info edastab meili teel õppekavajuht registreerunule.

Vabade kohtade olemasolul annan teada täiendavast võimalusest registreeruda.

NB! Palun kindlasti koolitusele juba registreerunul mitteilmumisest ja/või mitte ööbimisest teatada vähemalt 1 nädal ette, et anda võimalus osaleda teistel soovijatel ja mitte raisata ressursse.

Vajalikud andmed:

Ees- ja perenimi Kool Koolituse nimi, koht (Tallinn või Jõhvi), alguskuupäev kooliaste ja õpetatav aine Ööbimis vajadus HTM kulul (jah/ei) Meiliaadress

VAJALIK!


Lugupidamisega,

Maire Kebbinau

Keelekümblusprogrammi koolide koordinaator

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

Liimi 1, 10621 Tallinn Telefon: 659 98 47; E-post: maire.kebbinau@meis.eeLAK-õppe nädal

KUTSUME KÕIKI KAASA LÖÖMA, OSALEMA
teises keeles õppimise, LAK-õppe kuul: 10. märts – 20. aprill 2011

"Lõimitud aine- ja keeleõpe kui koolikultuuri rikastaja"

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) Keelekümblusprogramm koostöös LAK-õppe võrgustiku ja teiste partneritega korraldab 2011. aasta märtsi- ja aprillikuus teises keeles õppimist, LAK-õpet üleriigiliselt tähtsustavaid päevi.

LAK-õppe kuu koosneb kolmest osas: LAK-õppe kuust, LAK-õppe nädalast ja LAK-õppe päevast. Vaata http://www.misa.ee/

LAK-õppe KUU

Kutsume kõiki maavalitsusi, kohalikke omavalitsusi ja haridusasutusi märtsis-aprillis tutvustama oma aine- ja keeleõppe ühendamise kogemusi. Korraldada võiks avatud uste päevi, näitusi, seminare, koolitusi. Teretulnud on üritused maakondlikul või KOVi tasandil, haridusasutustes. Sihtkeelteks võivad olla lisaks harjumuspärasele eesti keelele saksa keel, inglise keel, prantsuse keel, soome keel, jaapani keel, võru keel...

Kui soovite LAK-õppe kuud ka omalt poolt üritusega rikastada, siis registreerige palun oma üritus hiljemalt 20. märtsil siin.

Kõigi LAK-õppe kuuks registreeritud tegevuste teave koondatakse ning on huvilistele nähtav MISA kodulehel LAK-õppe kuu tegevuste tabelis 2011. aasta LAK-õppe kuu üritused.


LAK-õppe NÄDAL

„LAK-õpe kui koolikultuuri rikastaja“ toimub 4.–8. aprillil kultuuripealinnas Tallinnas

Keelekümblusprogramm korraldab

• 2päevase koolituse (4.–5. aprill) teises keeles õppega koolide direktoritele. Koolitaja David Marsh;

• 2päevase koolituse (7.–8. aprill) teiskeelse õppega seotud koolitajatele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, metoodikutele. Koolitajad: Oliver Meyer ja Anu Virovere

LAK-õppe nädalal saab oma tegevusi tutvustada asutuse/piirkonna posteriga, voldikuga, õppematerjalide või näitusega. Materjalid (posterid, näituse eksponaadid jmt) või kaasa toodava materjali kirjeldus peaks 25. märtsiks jõudma LAK-õppe nädala koordinaatorini – Tallinn Liimi 1; maire.kebbinau@meis.ee., et planeerida teie esitlusele koht koolitusruumis.

Kogemuslikud pikemad lood võib saata aadressil kai.volli@meis.ee, need avalikustatakse LAK-õppevõrgustiku kodulehel.


LAK-õppe PÄEV

Laiemale avalikkusele mõeldud LAK-õppe päev toimub 6. aprillil

2011. aasta LAK-õppe nädala teemat LAK-õpe kui koolikultuuri rikastaja avatakse laiemale kuulajaskonnaga David Marshi juhtimisel. Oodatud on üliõpilased, õpetajad, õppejõud, haridusasutuste juhid, haridusametnikud, keelekümblusprogrammi partnerid, LAK-õppe rühmiku liikmed, lapsevanemad jt.


LAK-õppe nädalaga seotud koolituste lisainfo on nähtav MISA kodulelhel ja registreerimine üritustele toimub alates 1. märtsist (kohtade arv on piiratud)

Registreerumine LAK-õppe päevale,  direktorite koolitusele;  koolitajate, nõustajate, õppealajuhatajate ja metoodikute koolitusele
 on avatud alates 1. märtsist aadressil http://www.meis.ee/

Kontaktisikud:

Maire Kebbinau 659 9847, maire.kebbinau@meis.ee;

Svetlana Belova 659 9848, svetlana.belova@meis.ee;

Karin Piirsalu 659 98 54, karin.piirsalu@meis.ee;

Kai Võlli 659 9846, kai.volli@meis.ee03.11.10

Fotod konverentsist

Veebipõhine pildigalerii nüüd ka valmis ja ligi 300 fotot üleval.
Pildil klikkides avaneb ka suurelt, mistõttu kui keegi soovib endale alla salvestada paberfotona jäädvustamiseks, siis seda saab galeriilt ka teha.

Mida sügis keelekümblusele toob?

On oodata koolitusi ja põnevaid kohtumisi!

30. september – 2.oktoober

Osaleme CLIL konverentsil ettekannega „Estonian language teaching through routine activities in Russian language kindergartens“. Konverentsile sõidavad Rimma Pimenova, Hedi Minlibajeva, Nonna Meltsas, Svetlana Belova jt.1. 14-st raamatust koosnev sari „Loeme koos“ täienes kahe uue raamatuga „Mardipäev“ ja „Vastlamuinasjutt“. Toimub 3 raamatute tutvustamise seminari:

Tallinnas - 12.oktoobril (Vindi 3, Tallinna Vindi Lasteaias),

Jõhvis – 14.oktoobril (Narva mnt.21, Jõhvi Lastead Sipsik),

Tartus – 19.oktoobril (Veski 42, Hea Alguse koolituskeskus).

Seminarid algavad kell 13.00 ja lõpevad hiljemalt kell 15.00. Registreerimine aadressil svetlana.belova@meis.ee ja registreerimine lõpeb 3 päeva enne ürituse algust.

2. Koolitusele „õppematerjalide loomine e-keskkonnas“ on oodatud keelekümblusrühmade õpetajad, kes on huvitatud e-õpe keskkonna võimalustest keeleõppes ja on valmis jagama oma ideid teistega. Koolitused toimuvad kahele rühmale, Tallinnas ja Narvas. Igas rühmas on kuni 12 osalejat. Iga rühm tuleb kokku kolm korda:

13.10., 20.10., 3.11. – Tallinnas ja

14.10.,21.10.,4.11.- Narvas

Koolitused algavad kl. 13.00 ja lõpevad kl. 17.00. Koolitajaks on Olga Antriainen. Koolituse kirjeldus on lisatud failis. Registreerimine kuni 6.oktoobrini aadressil svetlana.belova@meis.ee

3. Alates oktoobrist jätkuvad individuaal- ja rühmanõustamised. Nõustamise/supervisiooni saamiseks pöörduvad õpetajad otse nõustaja poole ja/või koordinaatori poole (svetlana.belova@meis.ee)

4. Koolitajad ja programmi koordinaator külastavad keelekümblusrühmi lühivaatlustega (15 minutilised vaatlused). Vaatlusfookuses on laste välendusoskuste arendamine. Mida teeb õpetaja, et lapsed saaksid aktiivselt rääkida ja keelega eksperimenteerida? Visiidi kuupäeva lepime kokku lasteaia direktoriga vähemalt kolm päeva varem.5. Detsembri alguses ootame külla välislektorit Moskvast, kes viib läbi kaks kahepäevalist seminari Tallinnas ja Jõhvis. Seminar-koolitus „Värvilised peopesad“ on pühendatud laste loovuse arendamisele.

6. Novembris tuleb kokku töörühm, et arendada koolitusmaterjale keelekümblusrühmadele kus rakendatakse osalist keelekümblust.

7. Oktoobris toimub keelekümblusprogrammi konverents kus paljud lasteaiad jagavad oma kogemusi.

Lisateave: Svetlana Belova, tel. 6599848


Keelekümbluskoolide tegevused 2010/11:
Jälgige uuendusi, tegevusi plaanime koos.

Toimuvad koolivisiidid. Eelkõige külastame uusi liitunud koole, kohtume juhtkonnaga, õpetajatega ja lastega. Kavandame kohtumisi keelekümblust kavandavate koolimeeskondadega ning oleme valmis jagama rõõme ja muresid kõigi liitunud asutustega.

Jätkuvad piirkondlikud kümblusvisiidid. Sel aastal püüame piirkonna kümblusasutuste ja KOV-i esindajated kohtumiskohtadeks valida koolid, kus on nii varane kui ka hiline keelekümblus.
Selle aasta teemaks on õppekeskkond, selle arendus keelekümblusasutuses.
- tutvume kooliga, külastame tunde, et mõista ja mõtestada, kuidas õppekeskkond toetab koostöist õppimist nii ruumikujunduses, õppevaras kui ka suhetes.
- osalejatel on võimalus esitleda oma edukogemusi õppekeskkonna kujundamises,
- tutvustada 2011. aasta LAK-õppe nädalaga seonduvaid kavandatavaid tegevusi piirkondades.
- Vaatame tagasi tehtule ning plaanime järgmisi arendustegevusi, koostööd lasteaia, kooli ja KOV-iga, keelekümbluse kajastamist meedias.

Keelekümblusprogrammi õpetajakoolituse sügisesed koolitused
Keelekümblusprogrammi koolitustel väärtustatakse:
• uute tööviiside ja metoodikate õppimist ja läbiproovimist;
• kindlustunde saamist eesmärkide ja tegevuste valimisel õppetunni või pikema ajavahemiku jaoks;
• õppematerjalidega ja ende edasiarendamise ning rakendamise võimalustega tutvumist;
• võimalust elustada ja meelde tuletada õpitut ja selle rakendamise kogemusi;
• keelekümblusvõrgustikku kuuluvate kolleegidega suhtlemist;
• tagasiside ja eneseanalüüsi olulisuse mõistmist kvaliteedi tagamisel.

Keelekümblusprogrammi 2010/11. õppeaasta esimese poole koolitused said alguse augustis ning jätkuvad detsembrini. Esitatud kuupäevades võibtoimuda muudatusi. Kõigi loetletud koolituste rühmad on juba komplekteeritud.(Täpse korraldusteabe koolituse kohta saadab rühma juhendaja registreerunuile meili teel.)
Õppekava läbinud saavad MISA Keelekümblusprogrammi tunnistuse
Koolitusi rahastab HTM. Transpordikulud katab osaleja.VT. allpool koolituste tutvustused.

Lisateave: Maire Kebbinau,
tel 659 9847, e-post: maire.kebbinau@meis.ee

Õpetajate nõustamist
seotakse sel õppeaastal kooliõppekava uuendamisega ja õpetajatöö mõtestamisega riikliku õppekava üldosas sätestatut arvestades. See eeldab pikemaajalist kontakti õpetaja ja nõustaja vahel. rühmana võidakse tellida ka rühmanõustamist. Nõustamise kohta jagavad teavet piirkondlikud nõustamiskeskused ja nõustajad, keskustest saab nõustajate kontaktandmed.

Lõuna-Eesti nõustamiskeskus – http://www.annelinn.edu.ee/et/keskus
Kohtla-Järve nõustamiskeskus - http://www.ahtme.edu.ee/?tl=2&m=43&mod=content&showid=403
Narva Nõustamiskeskus - http://www.narva.ut.ee/et/struktuur-ja-inimesed/ekn/piirkondlik-seire-ja-noustamiskeskus
Tallinna ja Harjumaa nõustamiskeskus - http://www.meis.ee/opetajate-noustamine

Inimene vajab elavat peeglit ja seda suudab pakkuda ainult teine elusolend, tavaliselt inimene. – Martti Lindquist

Keelekümblusprogrammi õpetajakoolituse koolituste õppekavade tutvustus

1. Keelekümbluse ABC
Sihtrühm: koolijuhid, õppealajuhatajad, keelekümbluskoordinaatorid ja õpetajad, kes alles alustavad tööd keelekümblusprogrammis või kes pole varem keelekümbluskoolitustel osalenud.
Maht: 28 kontakttundi, 1 kodutöö
Aeg: 24.–25. august ja 26.–27. oktoober
Koht: Tallinn
• Õppija on saanud ülevaate keelekümblusprogrammi teoreetilistest lähtekohtadest, õppekeskkonna kujundamisest ja metoodilistest võtetest
• Õppija mõistab positiivset konstruktiivset tagasisidet kui õpilase arengut toetavat vahendit
• Õppija on kogenud koostöist õppimist

2. Seitse päeva koostöist kümblust
Keelekümblusprogrammi metoodika põhikoolitus, 2 rühma: üks rühm Tallinnas, teine Narvas.
Sihtrühm: keelekümblusklassides töötavad õpetajad, kes tahavad kogeda koostööd erinevates kooliastmetes ja erinevaid aineid õpetavate õpetajatega
Maht: 49 kontakttundi
Aeg:16.–18.august, 5.–6.november, 2.–3.detsember
Koht: 1. sessioon 2 rühma koos Nelijärvel
2. ja 3. sessioon 1 rühm Tallinnas ja 1 rühm Jõhvis (eesti keeles venekeelse toega)
• Õppija on kogemusõppe kaudu saanud teadmised keelekümblusprogrammi metoodilistest võtetest.
• Õppija teab integreeritud õppetöö korraldamise põhimõtteid ja praktilisi võtteid.
• Õppija mõistab õpetaja rolli koostöö suunajana ja partnerina.
• Õppija on kogenud võimalust teha valikuid ja langetada otsuseid õppeülesannete täitmisel.
• Õppijal on erinevaid näiteid sama meetodi kasutamiseks erinevates ainetes, erinevates kooliastmetes.
• Õppija mõistab, et kujundava hindamise ja arengut reflekteeriva vahendina saab kasutada õpimappi.

3. Õpetaja kolm kübarat: aine, keel ja õpioskused
Sihtrühm: keelekümblusklassides töötavad aineõpetajad, kes soovivad tuge õpioskuste ja keeleoskuse arendajana
Maht: 28 kontakttundi, 1 kodutöö
Aeg: 8.–9. oktoober ja 12.–13. november
Koht: Tallinn
• Õppijal on ülevaade lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtetest.
• Õppija on rakendanud meetodeid ja võtteid, mis toetavad õppima õppimist.
• Õppija oskab oma aine teemade käsitlemist siduda keeleõppega.
• Õppija saab aru õpitulemuste seostest õppekeskkonna turvalisusega.
• Õppija on saanud näiteid õppematerjali kasutamise erinevatest võimalustest.
• Õppija on analüüsinud läbi praktilise tegevuse õppeülesannete rolli õpilase õpimotivatsiooni hoidmisel ja tõstmisel.

4. Kiiremini, kõrgemale, kaugemale – draama aktiivõppe võttena
Sihtrühm: keelekümblusklassides töötavad õpetajad, kes soovivad muuta õppetöö vaheldusrikkaks
Maht: 21 kontakttundi, 1 kodutöö
Aeg: 8.–9. oktoober ja 12.–13. november
Koht: Tallinn
• Õppija teab teadmiste ja oskuste omandamise ja kinnistamise võimalusi draamaõppe kaudu.
• Õppija oskab näha draama kui metoodilise võtte olulisust kirjaliku ja suulise kõne arendamisel suhtlussituatsioone ja teisi keelekasutuse stimulatsioone kasutades.
• Õppija teab ja oskab tundides loovalt rakendada kehakeelt ja liikumist, seda mõtestada.
• Õppija on saanud osaleda protsessis, kus draamakäsitlus on arendatud aineteüleseks projektiks.

Lisateave: Maire Kebbinau,
tel 659 9847, e-post: maire.kebbinau@meis.ee

Õppereis Rootsi 2009

JULGELT PROJEKTE KIRJUTAMA

Tallinna Vindi Lasteaed kirjutas projekti „Muukeelse lapse lõimumine läbi kultuuri eestikeelsesse keskkonda“
Projekti eesmärk keelelises plaanis on anda lapsele võimalus kasutada keelt loomulikes olukordades väljaspool lasteaeda ning puutuda kokku erinevate eesti keele kandjatega. Kultuuriline eesmärk on lapse silmaringi laiendamine. Laps tutvub eesti kultuuriga ning saab teadmisi oma sünnimaa kohta. Kultuuriliste elamuste ja teadmiste saamine aitab kaasa kohanemisele eestikeelses kasvukeskkonnas.
Muuseumide ja tegevuste valikul lähtusime keelekümblusõppekavas olevatest teemadest ning projekti eesmärkidest. Projekti lõpus plaanime tutvustada kolleegidele oma kogemusi ja võimalusi keeleõppest väljapoole lasteaeda. Eksponeerime laste töid ja projekti raames valminud õppematerjale ning analüüsime laste keelelist arengut.
Esimene väljasõit toimus 10 ja 11.september Tallinna Lastemuuseumisse, kus lapsed meisterdasid muuseumitöötaja juhendamisel mänguasju: vildist nukke ja paberist rotte. See õppekäik meeldis nii lastele kui õpetajatele, kes leidsid ekspositsiooni hulgas oma lapsepõlvelelusid. Esimese kuu teema „Lasteaed ja mänguasjad“ lõpeb meil näitusega, kuhu lapsevanemad toovad omavalmistatud mänguasju. Üldse on selle projektiga aktiivselt kaasatud ka lapsevanemad, kes saavad iga kuu mingi teemakohase ülesande.
Projekt saab teoks ajavahemikus september 2008 – mai 2009.

Hedi ja Nonna

Eesti-soome kakskeelsuse seminar

8. oktoobril Eesti Suursaatkonnas Helsingis toimus Eesti-soome kakskeelsuse seminar. Seminari korraldasid Eestikeelse Hariduse Selts, Eesti Instituut Soomes , Eesti Suursaatkond Helsingis ja Soome-Eesti seltside liit (SVYL).
Lasteaia keelekümblusprogrammist ja koostöö võimalustest rääkis Svetlana Belova.

Augustikoolituse järelkaja

21.-23. augustil toimus Jõhvis Kersti Võlu Koolituskeskuses keelekümblusõpetajate põhikoolituse teine moodul. Rõõmuga tõdesime, et keelekümbluse vastu on jätkuvalt suur huvi. See oli juba VI rühm õpetajaid, kes lõpetasid keelekümblus põhikoolituse. Lektoriteks olid keelekümbluskeskuse koolitajad: Ene Kurme, Angelika Lall, Nonna Meltsas ja Hedi Minlibejeva. Esimesel päeval käsitleti keelekümblus õppekava, lapse keelelist arengut ja teisi teoreetilisi teemasid. Teisel päeval keskenduti teemaõpetusele ja sellele, kuidas aineid omavahel integreerida. Selgema ülevaate tööst keelekümblusrühmas andis ka filmi vaatamine Narva lasteaia „Potsataja“ ühest tegusast päevast. Kolmas ehk viimane päev oli praktilisemat laadi, kus sai ise meisterdada ja mängida. Kaasa võeti praktilisi nippe, nõuandeid, kuidas oma rühma tarbeks vajalikke õppevahendeid valmistada.
Tagasiside koolitusele oli positiivne. Õpetajad osalesid aktiivselt nii rühmatöödes kui ühistes aruteludes ja esitasid asjalikke teemakohaseid küsimusi. Koolitusel osalejad märkisid tagasisides ka ära, et sooviksid veel koolitusi ja eelkõige ühislugemise kohta. Koolitused meeldivad õpetajatele ka sellepoolest, et nad saavad välja töökeskkonnast ning kolleegidega kogemusi vahetada.
Soovime omalt poolt uutele keelekümblusõpetajatele usku endasse, kindlat meelt, loomingulist lähenemist, rõõmsameelseid lapsi ja mõistvaid vanemaid.
Ilusat õppeaasta algust!
Nonna ja Hedi

Koolitatavate tagasiside

Meeldis, et koolitus seotud praktikaga. Suur tänu esinejatele.
Hea oli see,et jagati teadmisi selle kohta, kuidas keelekümblus toimib reaalses elus. Elulised näited tööst.
Suured tänud huvitavate päevade eest. Sain vastuseid paljudele tekkinud küsimustele.
Kõik oli väga kasulik, huvitav, rohkesti infot. Väga head koolitajad.
Oli päris huvitav ja me saime uusi teadmisi keelekümbluse kohta.
Sain palju kasulikku teada keelekümblusõppekava kohta, esimese kuu planeerimisest ja ülevaate tööst keskustes.
Koolitus oli huvitavalt ülesehitatud. Koolitajad sõbralikud ja abivalmid. Tore oli mõtteid omavahel jagada. Kõik oli väga teretulnud.
Ausõna, kõik jõudis kohale! Koolitajad äärmiselt viisakad ja targad. Tunnen end kindlamana tänu teile kohe kindlasti. Aitäh!
Sain palju teada. Rõõmuga kasutan kõike oma töös. Olete hästi tublid. Kõik räägitud oli väga konkreetne, mis puudutab tööd keelekümblusrühmas. Mulle see just meeldiski.
Sain palju ideid selle kohta, kuidas kujundada rühma seinu. Tänan! Nii mõnigi keerulisena tunduv asi sai teie poolt väga lihtsalt lahti räägitud. Edu!
Sain rohkem teada keelekümblusrühma tööst.
Koolituse käigus saime häid juhiseid, kuidas kõike kavandatut teoks teha.
Väga meeldivad ja teadmisterohked 2 päeva.
Sain uusi mõtteid. Aga kuna meil on niivõrd eriline situatsioon, läheb veel kõvasti aega, kuni ma mõtlen välja kuidas neid teadmisi rakendada (osaline keelekümblus erivanuseliste lastega nii eestikeelsetest kui ka venekeelsetest peredest lastega).
Suur tänu. Sain teada huvitavatest võtetest töös lastevanematega. Oli palju huvitavaid võtteid , mida saab kasutada õpetades lastele ka vene keeles.

Keelekümblusõpetajate suvekool

5.-7. juunini toimus juba teine keelekümblusõpetajate suvekool. Seekord viis meid tee Võsule, kaunisse Männisalu puhkekeskusesse. Osalejad toimetasid kohale bussid, nii Narvast kui ka Tallinnast. Osavõtjaid oli sel aastal 43 inimest.
Esimesel päeval, peale saabumist saime majutatud hubastesse tubadesse ja meid ootas tervituskohv.
Sissejuhatuseks tervitas saabunuid Svetlana Belova, Tiiu Vähejaus ja Reet Kuldmets.
Soojad sõnad öeldud ja kuuldud, algas töö. Esimese lektorina esines TÜ õppejõud Airi Kukk. Teemaks kooli minevate laste testid, kuidas neid õigesti läbiviia ja tulemusi tõlgendada. Seejärel toimus loeng keelekümblusõpetajate prioriteetidest. Vahepeale mahtusid ka väga maitsev lõuna-ja õhtusöök. Õhtu krooniks kujunes tantsutund fantastilise õpetaja Paul Bobkovi juhendamisel.
Järgmise päeva hommik algas hommikuvõimlemisega n.ö. hommikuse siblimisega. Toekas hommikusöök ja juba meid ootasid Avatud Meele Instituudi lektorid. Teemaks mäng ja draama. Võrratud olid naiste lavastatud ja mängitud muinasjutu. Niipalju nalja ja naerda pole ammu saanud. Õhtul ootas meid vabaõhu Aiateater. Seekord ülesandeks mängida läbi lehest leitud meelepärane uudis või artikkel. Nalja ja naeru seegi kord küllaga. Päeva lõpetas grillpidu.
Viimane suvekooli päev algas jällegi hommikuse siblimisega ja peale võrratut hommikusööki, pakkisime asjad ja meid ootas ees seiklus Sagadi mõisas ning ringkäik Palmse mõisas. Päev möödus kahjuks kiiresti ja kell 17 ootasid meid jällegi bussid, et toimetada suvekoolist osalejad tagasi kodudesse.
Võrratud kolm suvekooli päeva Võsul Männisalu puhkekeskuses ja ekskursioonid Sagadi ja Palmse mõisadesse jäävad meelde pikaks ajaks. Suur tänu korraldajatele ja kõigile osavõtjatele.
Kohtumiseni suvekoolis järgmisel aastal!
Rimma Pimenova

Suvekooli logo konkurss

Suvekooli logo konkurss
I koht

Võsu suvekooli logo konkursi võitja

2008 suvekooli logo

Õppereis Sankt-Peterburgi

Keelekümbluskeskus korraldas 25. kuni 27. maini õppereisi Sankt- Peterburgi. Sellest võtsid osa lasteaedade keelekümblusõpetajad ja kaasas oli ka keskuse, HTM-i ja REKK-i esindajaid ning õppejõude Narva Kolledžist. Õppereis oli mõeldud preemiaks keelekümblusrühmade õpetajatele, kes on programmis osalenud vähemalt kolm aastat. Päevad olid sisutihedad pakkudes toitu nii hingele kui vaimule.
Saabumise päeval saime nautida Petergoffi purskkaevude ilu ja jalutada kaunites parkides. Õhtusöögi ajal kuulasime vene folklooriansambli esinemist ja mõnel meist õnnestus ka jalga keerutada. Teisele päevale oli planeeritud loengute kuulamine Detstvo Instituudis, mis on Herzeni nimelise Pedagoogilise Ülikooli üks filiaalidest. Saime ülevaate Peterburgi alusharidusest, varajase keeleõppe etappidest Venemaal ja võõrkeele õpetamise metoodikast koolieelses eas.. Päev jätkus bussiekskursiooniga ja Petropavlovski kindluse külastamisega ning lõppes laevasõiduga Neeval. Viimasel päeval külastasime kahte lasteaeda erinevates linnaosades. Meile näidati mitmeid tegevusi: inglise keel, kunstitegevus, Montessori rühma tegevused, ujumine ja folklooriõpetus. Tagasiteel kokkuvõtteid tehes jõudsime ühiselt järeldusele, et meie lasteaiad ja õpetajad teevad suurepärast tööd. Me võiksime Peterburgi õpetajaid kutsuda külla ning meil oleks, mida neile näidata ja kogemusi jagada.
Suured tänud Svetlana Belovale väga hästi organiseeritud ja sisuka reisi eest.

Reisil osalenud: Hedi ja Nonna

Instituut Detstvo, 26. mai 2008.

Instituut Detstvo, 26. mai 2008.

Kallis Pääsupesa pere, palju õnne sünnipäevaks!

Kallis Pääsupesa pere, palju õnne sünnipäevaks!
Tallinna Pääsupesa Lasteaed sai 40-aastaseks!

Koolituskonverents "Eesti keele võimalused ja kogemused lasteaias" 15.mai 2008, Tallinn

Koolituskonverents "Eesti keele võimalused ja kogemused lasteaias" 15.mai 2008, Tallinn
Rimma Pimenova ettekanne "Keelekümbluse kogemused Tallinna Mahtra Lasteaias"

Hedi Minlibajeva "Turvalise õpikeskkonna loomine muukeelsele lapsele"

Õppereis St. Peterburgi 25. – 27. mail 2008.

Õppesõit on mõeldud lasteaia keelekümblusprogrammi õpetajatele, kes on töötanud keelekümblusrühmas vähemalt neli aastat.
Visiidi eesmärgiks on tutvumine alushariduse süsteemiga St.Peterburgis, võõrkeele õpetamise praktikaga lasteaedades.

Visiidi käigus külastab grupp instituuti Detstvohttp://www.herzen.spb.ru/main/structure/inst/detstvo/ ja lasteaedu.

Õppereisil osalevad:
Svetlana Ablaušina
Reet Kuldmets
Ljubov Villemson
Jelena Grinevitš
Riina Kuusk
Kaie Sarv
Veera Vladimirova
Nonna Meltsas
Hedi Minlibajeva
Olga Nikonova
Arina Mukerija
Liivi Raudsik
Erika Kärner
Tiiu Vähejaus
Kairi Jürgens
Rimma Pimenova
Tatjana Surkova
Angelika Lall
Heli Adamovitš
Arina Sokolovskaja
Pille Kibur
Nina Grigorjan
Ene Kulderknup
Svetlana Belova
Marju Randlepp
Jana Tondi
Tatjana BabanskajaSUVEKOOL 5.–7. juunil 2008

Hea keelekümbluspere!

Kevad on hinge pugenud! Imelised, päikesepaistelised ilmad ajavad meid õue, kus mõnus aeglaselt jalutada ja punguvaid puid vaadata ja suvest unistada.
Enne kui te puhkusele lähete, kutsume teid osalema lasteaia keelekümblusprogrammi suvekoolis 5.–7. juunil k.a.
Lasteia õpetajate suvekool toimub teist korda ja loodame, et sellest saab väga hea traditsioon.
See aasta suvekool toimub Võsul Männisalu puhkekeskuses http://www.mannisalu.ee/Lang1/ .

Registreerumine suvekoolis osalemiseks on alanud!
Registreerunud seisuga 13.mai 2008:

1. Angelina Pällo
2. Anna Kaiva
3. Antonina Selivjorstova
4. Esta Käsik
5. Hedi Minlibajeva
6. Heldi Tohv
7. Helmi Sibrits
8. Irina Belousova
9. Irina Klishina
10. Jelena Sutenkova
11. Julia Faizullova
12. Kaidi Lainemäe
13. Kairi Jürgens
14. Karin Tartlan
15. Lili Pilden
16. Linda Agarkova
17. Ljudmila Tisler
18. Ljudmilla Schmidt
19. Ludmilla Domanovskaja
20. Malle Trummar
21. Nadežda Stüf
22. Nonna Meltsas
23. Pille Krüüger
24. Polina Novak
25. Reet Kuldmets
26. Riina Tudina
27. Rimma Pimenova
28. Svetlana Asper
29. Svetlana Järv
30. Tatjana Lapõnina
31. Tiina Valdt
32. Tiina-Irina Jõesaar
33. Tiiu Vähejaus
34. Veera Tšernoussova